Koulutusstrategian palautelomake

Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia täydentää POKAT 2021 – maakuntaohjelman osaamisen kehittämisen ja osallisuuden teemoja. Koulutus- ja sivistysstrategiassa tehdään katsaus koulutusalan nykytilaan ja kehitysnäkymiin sekä haasteisiin ja kehittämistyön keskeisiin tavoitteisiin. Koulutusstrategiaa täydentävät ja taustoittavat koulutuksen tilastoindikaattorit.

 

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2021 ja niiden toimeenpanosuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. Koulutusstrategialla on myös ohjausvaikutusta maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöön. Koulutusstrategian aikajänne on 3 vuotta (2019–2021).

 

Pyydämme Teitä arvioimaan vastaavatko strategiassa esitetyt kehittämistavoitteet Pohjois-Karjalan lähivuosien kehittämistarpeisiin. Kaikki kehittämistavoitteet löytyvät strategialuonnoksesta. Jos palautteenne koskee jotain tiettyä kohtaa luonnoksessa, pyydämme ystävällisesti merkitsemään kyseisen kohdan sivunumeron sulkuihin. Yleisluontoiset lausunnot voi merkitä lomakkeen ensimmäiseen kohtaan. Palautteista ja lausunnosta laaditaan yhteenveto, jossa esitetään myös vastaukset siihen, miten ne on otettu huomioon ja perustellaan tehdyt ratkaisut. Vastineet toimitetaan tiedoksi palautteen antajille.


Pyydämme lausunnot viimeistään 12.12.2018 mennessä

Lisätietoja: Aluekehitysasiantuntija Tuukka Arosara, puh 040 548 4534

Lausunnonantajan yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

Yleisluontoiset kommentit koulutus- ja sivistysstrategialuonnoksesta

Seuraavissa kysymyksissä voit kommentoida koulutusstrategialuonnoksen sisältöä kappaleittain ja antaa kehittämisehdotuksia strategian viimeistelyyn.

1. Johdanto

Mahdollinen muutosesitys johdantokappaleeseen tai muu sanallinen kommentti:

2. Koulutuksen toimintaympäristö ja koulutustoimiala Pohjois-Karjalassa

2.1. Koulutus osana aluekehittämistä
2.2. Koulutustarjonnan nykytila
2.3. Pohjois-Karjala tutkimusmaakuntana

Antaako toimintaympäristön kuvaus riittävän kuvan koulutustoimialasta Pohjois-Karjalassa

Kulutuksen toimintaympäristö ja koulutustoimiala Pohjois-Karjalassa -kappaleen sanallinen kommetti tai kehittämisehdotus

3. Toimintaympäristön haasteet

Onko toimintaympäristön haasteissa huomioitu oleelliset koulutuksen ja sivistyksen muutostekijät?

Toimintaympäristön haasteet -kappaleen sanallinen kommetti tai kehittämisehdotus

4. Koulutusstrategiassa priorisoitavat tavoitteet

4.1. Koulutuksen ja osallisuuden tuki
4.2. Työn ja yrittäjyyden uudistuminen
4.3. Koulutuksen vetovoiman ja työllistymisen parantaminen
Vastaavatko kehittämistavoitteet Pohjois-Karjalan lähivuosien kehittämistarpeisiin?

Koulutusstrategiassa priorisoitavat tavoitteet -kappaleen sanallinen kommetti tai kehittämisehdotus

5. Koulutusstrategiaa toteuttavat teot

Nopeisiin työvoimatarpeisiin vastataan koulutuksella
Työurien katkokset käytetään hyödyksi ja uuden ammatin oppiminen tehdään helpoksi
Tiivistetään koulutus- ja työelämätoimijoiden sekä työnantajien yhteistyötä
ICT:n mahdollisuuksia hyödynnetään älykkäästi
Pohjois-Karjalasta tehdään jatkuvan oppimisen kärkimaakunta

Vastaavatko strategiaa toteuttavat teot Pohjois-Karjalan lähivuosien kehittämistarpeisiin?

Koulutusstrategiaa toteuttavat teot -kappaleen sanallinen kommetti tai kehittämisehdotus

6. Koulutuksen tilastoindikaattorit (erillinen liite)

Miten hyvin tilastoindikaattorit kuvaavat Pohjois-Karjalan koulutuksen tilannetta?

Koulutuksen tilastoindikaattorit liitteen sanallinen kommetti tai kehittämisehdotus. Puuttuuko jotain oleellista tai mitä olisi hyvä lisätä tilastokatsaukseen?