0% Valmis

Perhevapaalta työllistyminen -hanke
Sysselsättning efter familjeledigheten-projekt

Perhevapaalta työllistyminen -hanke haluaa kehittää perhevapaan päättyessä olevaa nivelvaihetta, on se siirtyminen takaisin olemassa olevaan työsuhteeseen tai löytää uusi väylä työllistymiseen. Kysely on avoinna 22.3.2019 saakka.

Projektet Sysselsättning efter familjeledigheten vill utveckla övergångsfasen när familjeledigheten tar slut, vare sig det gäller att gå tillbaka till det existerande anställningsförhållandet eller att hitta ett nytt sätt att sysselsätta sig. Enkäten är öppen fram till 22.3.2019.

1. Sukupuoli Tämä kysymys on pakollinen

2. Asun Tämä kysymys on pakollinen

3. Koulutustaustani on..
Min utbildningsbakgrund är..
Tämä kysymys on pakollinen

4. Minulla on voimassaoleva työsuhde
Jag har ett giltigt anställningsförhållande
Tämä kysymys on pakollinen

5. Voit valita useamman seuraavista mahdollisuuksista sen mukaan mitä koet tärkeäksi itsellesi omassa elämässäsi ennen perhevapaasi päättymistä
Du kan välja flera av de följande alternativen, beroende på vad du tycker är viktigt för dig själv i ditt eget liv innan din familjeledighet tar slut

Näiden palveluiden aikana olisi järjestettynä lapsenhoito mahdollisuus.
Barnskötsel skulle ordnas under dessa tjänster.

6. Jos sinulla on voimassa työsuhde, minkälaista tukea haluaisit saada palatessassi takaisin työhösi perhevapaan lopussa?
Om du har ett giltigt anställningsförhållande, vilken typ av stöd skulle du vilja få när du går tillbaka till ditt arbete i slutet av din familjeledighet?

7. Jos sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, minkälaista tukea haluaisit saada perhevapaan lopussa?
Om du inte har ett giltigt anställningsförhållande, vilken typ av stöd skulle du vilja få i slutet av din familjeledighet?