Utvärdering av webbstöd för vården
 
Webbstöd för vården är ett nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Det har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
i samverkan med Socialstyrelsen på regeringens uppdrag.

Denna enkät syftar till att utvärdera webbstöd för vården. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter
som kan bidra till att förbättra webbstödet. Enkäten består av tio frågor och tar några minuter att besvara.
Svaren behandlas anonymt.

1. Känner du till webbstöd för vården?

2. Hur ofta använder du webbstöd för vården?

3. När använder du vanligtvis webbstöd för vården? Du kan markera flera alternativ.

4. Vilken av följande delar i webbstöd för vården har du mest användning av? Markera max tre alternativ.

5. Tycker du att webbstöd för vården är användarvänligt?

Inte alls I hög grad
Inte alls
0
10
I hög grad

6. Underlättar webbstöd för vården ditt arbete?

Ine alls I hög grad
Ine alls
0
10
I hög grad

7. Är innehållet på webbstöd för vården relevant för ditt arbete?

Inte alls I hög grad
Inte alls
0
10
I hög grad

8. Är innehållet på webbstöd för vården väl uppdaterat?

Inte alls I hög grad
Inte alls
0
10
I hög grad

9. Vad arbetar du som?

10. Har du övriga synpunkter avseende webbstödet? Det kan till exempel handla om något du uppskattar, något du saknar eller något du skulle vilja att det fanns mer av.

500 tecken kvar