.

Enkät om mångfald inom SSRK
SSRK har sedan fullmäktige 2013 en mångfaldspolicy som beskriver hur vår organisation bör arbeta med mångfald utifrån policyns inriktning. SSRK organisationen skall så långt som möjligt arbeta förebyggande med detta för att efterleva de värderingar som vår organisation står för och den mångfaldspolicy som medlemmarna antagit.

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning med mera. Mångfald i föreningslivet handlar också om att dra nytta av många olika erfarenheter och kunskaper inom föreningen.

 

En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka effektiviteten, utveckla och säkerställa kvaliteten i vår organisation. I en fördomsfull och diskriminerande organisation uppstår ofta problem med bl a medlemsrekryteringen och att medlemmar inte känner sig inkluderade.


Enkätens syfte
Enkäten syftar till att se hur vår organisation följer och aktivt arbetar med mångfald utifrån flera olika aspekter.

Anonymitet
Medlemsundersökningen är anonym och genomförs i samarbete med Webropol. Resultatet av medlemsundersökningen kommer endast att redovisas på övergripande nivå. Svaren samlas in genom Webropols enkätverktyg och när det är dags att skicka ut påminnelser är det systemet som automatiskt känner av vilka som har svarat respektive inte svarat.

När du svarat färdigt på en sida går du vidare till nästa med knappen "Nästa". Hela enkäten tar ca. 5 minuter att svara på, och när du nått sista sidan och klickat på "Skicka" är du klar.
 

0% Genomfört