Asiakaskysely Akaan kaupungin varhaiskasvatus 2018

Hyvät perhepäivähoidon ja päiväkotien asiakkaat

Vuonna 2017 uudistetut Akaan kaupungin ja yksityisen Norlandia päiväkotiketjun varhaiskasvatussuunnitelma ja Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ovat olleet käytössä 1.8.2017 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakkaille tulee antaa mahdollisuus osallistua paikallisen ja lapsensa varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Varhaiskasvatusta kehitetään mm. vuosittain järjestettävien asiakaskyselyjen tulosten pohjalta. Vastausten pääkohdat julkistetaan kevään aikana kaupungin nettisivuilla ja ne huomioidaan myös Akaan kaupungin ja Norlandia- päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä.

Pyydämme kaikkia Akaan varhaiskasvatuksen asiakkaita vastaamaan tähän kyselyyn soveltuvilta osin huomioimalla myös lapsensa esittämän mielipiteen. Koska eri ikäisillä lapsilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita, toiveita ja tarpeita, kysely täytetään perheen jokaisesta varhaiskasvatuksen piirissä olevasta lapsesta erikseen.

Kysely kohdistuu Akaan kaupungin alueella tuotettuun kunnalliseen ja Norlandian tuottamaan varhaiskasvatukseen.
Kyselyssä lapsen ryhmällä ja ryhmän henkilökunnalla tarkoitetaan lapsen omaa perhepäivähoidon tai päiväkodin ryhmää ja näiden työntekijöitä.
Kysely koostuu pääosin monivalintakysymyksistä, kyselyn lopussa on tilaa myös avoimille vastauksille.
Kysymykset 1-3 ovat vaihtoehtoisia, varhaiskasvatuspaikkaa koskevia kysymyksiä.
Vastausten luotettavuuden varmistamiseksi jokaiseen monivalintakysymykseen tulee antaa jokin numeerinen arvo.
Vastausaikaa on 19.3.- 1.4.2018.

Vastausasteikko:
1= en tai emme tiedä/ en tai emme osaa arvioida
2= täysin eri mieltä/ erittäin huonosti
3= eri mieltä/ melko huonosti
4= osin eri ja osin samaa mieltä/ osittain huonosti ja osittain hyvin
5= samaa mieltä/ melko hyvin
6= täysin samaa mieltä/ erittäin hyvin.

1. Lapseni hoitopaikka on kunnallisessa perhepäivähoidossa

2. Lapseni hoitopaikka on kunnallisessa päiväkodissa

3. Lapseni hoitopaikka on yksityisessä Norlandia päiväkodissa

4. Varhaiskasvatuksen palvelunohjaus ja neuvonta on toiminut kohdallani hyvin

1
2
3
4
5
6

5. Varhaiskasvatuspalveluissa on huomioitu hyvin perheemme toiveet ja tarpeet

1
2
3
4
5
6

6. Akaan kaupungin varhaiskasvatuspalveluista saa hyvin tietoa nettisivuilta, sähköpostin kautta tai soittamalla

1
2
3
4
5
6

7. Varhaiskasvatukseen esittämiini kysymyksiin ja huolenaiheisiin on vastattu asiallisesti ja asiantuntevasti

1
2
3
4
5
6

8. Varhaiskasvatuksen ruokalistan ( löytyy kaupungin nettisivuilta) ateriat sopivat hyvin varhaiskasvatusikäisille lapsille.

1
2
3
4
5
6

9. Varhaiskasvatuksen ruoka on hyvää, terveellistä, monipuolista ja sitä on riittävästi

1
2
3
4
5
6

10. Ryhmässä lapset tutustuvat ruokaan Sapere- ruokakasvatusmenetelmän avulla

1
2
3
4
5
6

11. Saimme lapseni kanssa tutustua riittävästi ennakolta hänen tulevaan hoitopaikkaansa

1
2
3
4
5
6

12. Olen osallistunut Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen antamalla palautetta tai vastaamalla asiakaskyselyyn

1
2
3
4
5
6

13. Lapselleni on laadittu henkilökohtainen, kirjallinen Lapsen varhaiskasvatusuunnitelma ( vasu)

1
2
3
4
5
6

14. Olen lapseni kanssa ( ikä huomioiden) saanut riittävästi vaikuttaa lapseni varhaiskasvatusuunnitelmaan

1
2
3
4
5
6

15. Lapseni vasu ottaa hyvin huomioon hänen persoonansa ja ominaispiirteensä

1
2
3
4
5
6

16. Lapseni vasu tukee hyvin hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan

1
2
3
4
5
6

17. Lapseni vasuun kirjatut tehostetut ja erityiset tukitoimet tukevat hyvin hänen kehitystään ja oppimistaan

1
2
3
4
5
6

18. Ryhmän henkilöstö toimii lapseni vasuun kirjattujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti

1
2
3
4
5
6

19. Lapseni hoitopaikan/ yksikön sisätilat ovat tarkoituksenmukaiset, siistit ja turvalliset

1
2
3
4
5
6

20. Lapseni hoitopaikan/ yksikön ulkotilat/ piha-alueet ovat tarkoituksenmukaiset ja turvalliset

1
2
3
4
5
6

21. Vuorovaikutus lapseni ryhmän henkilöstön kanssa on avointa ja luottamuksellista

1
2
3
4
5
6

22. Ryhmän henkilöstö tiedottaa asioista kattavasti, oikea-aikaisesti ja hyvin

1
2
3
4
5
6

23. Ryhmän henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa ja työhönsä motivoitunutta

1
2
3
4
5
6

24. Ryhmän henkilöstö arvostaa perheemme kulttuuria ja elämänkatsomusta

1
2
3
4
5
6

25. Ryhmän henkilöstö arvostaa ja tukee perheemme hoito-, kasvatus- ja opetusnäkemyksiä

1
2
3
4
5
6

26. Ryhmän henkilöstö toimii lempeästi ja osoittaa lapselleni riittävästi huomiota, hellyyttä ja läheisyyttä

1
2
3
4
5
6

27. Ryhmän henkilöstöllä on positiivinen, salliva ja kannustava kasvatus- ja opetustapa

1
2
3
4
5
6

28. Ryhmän henkilöstö kohtelee lapsia oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti

1
2
3
4
5
6

29. Ryhmän henkilöstö ja ryhmärakenne tukee hyvin lapseni vertais- ja kaverisuhteita

1
2
3
4
5
6

30. Saan päivittäin riittävästi tietoa lapseni tekemisistä ja tapahtumista

1
2
3
4
5
6

31. Saan vuoden mittaan/ ajan myötä riittävästi tietoa lapseni kehittymisestä ja oppimisesta

1
2
3
4
5
6

32. Saan riittävästi tietoa ryhmän toimintatavoista ja säännöistä

1
2
3
4
5
6

33. Saan riittävästi tietoa ryhmän tavoitteista, suunnitelmista ja näiden toteutuksesta

1
2
3
4
5
6

34. Lapseni toiveet, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet on ryhmässä selvitetty ja ne otetaan riittävästi huomioon ryhmän toiminnassa

1
2
3
4
5
6

35. Lapseni henkilökohtaiset tarpeet otetaan ryhmässä hyvin ja yksilöllisesti huomioon

1
2
3
4
5
6

36. Lapseni ryhmässä opetellaan ja harjoitellaan riittävästi lapseni ikätasolle sopivia tietoja ja taitoja

1
2
3
4
5
6

37. Lapseni ryhmässä toimintaa toteutetaan pääosin pienryhmissä

1
2
3
4
5
6

38. Esittämäni toiveet lapseni päiväunista ja - levosta on huomioitu hyvin ryhmässä

1
2
3
4
5
6

39. Ryhmässä tehdään riittävästi luovuutta kehittävää mm. musiikkia, tanssia, kuvallista, sanallista toimintaa

1
2
3
4
5
6

40. Ryhmässä käytetyt lelut, välineet ja materiaalit tukevat hyvin lasten leikkiä ja oppimista

1
2
3
4
5
6

41. Ryhmän kasvatus- ja opetusratkaisut ovat hyväksyttäviä ja pedagogisesti perusteltuja

1
2
3
4
5
6

42. Ryhmän henkilöstö toimii yleensä leppoisasti ja kiireettömästi

1
2
3
4
5
6

43. Ryhmässä käytetään riittävästi aikaa lapsen pitkäkestoiseen leikkiin ja projekteihin

1
2
3
4
5
6

44. Ryhmässä käytetään riittävästi aikaa monipuoliseen liikuntaan sisällä ja ulkona

1
2
3
4
5
6

45. Lapseni kädentaidoista, tuotoksista, jne. on koottu kasvun kansio, johon olen tutustunut

1
2
3
4
5
6

46. Yhteistyö varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa on toiminut hyvin ja se on riittävää

1
2
3
4
5
6

47. Toivon lisää yhteistyötä lapseni ryhmän henkilöstön kanssa

48. Toivon lisää yhteistyötä varhaiskasvatuksen esimiesten kanssa

49. Yhteistyöltä toivon:

50. Haluan lapseni kanssa antaa palautetta, ehdottaa ja toivoa seuraavia asioita:

Varhaiskasvatus kiittää vastauksistasi.