Rural Inspiration Awards

1.

Competition category / Kilpailukategoria

2. Hankeen nimi / Project name

3.

Reason for submission / Perustelu kilpailuun ilmoittautumiselle

Please summarise the reason why this project should win the competition, its main added value, what makes it special. /

Kerro lyhyesti miksi tämän hankkeen tulisi voitta kilpailu, mitä sillä saavutettiin, miksi juuri teidän hankkeenne on erinomainen!

4.

Summary description of project / action

Please summarise briefly what the project/action is about. The summary should indicate
1) what was the context / problem to be addressed, and
2) what where the project activities.
(max. 100 words)

/ Kerro lyhyesti (enintään 100 sanaa) mistä hankkeessa on kyse. Kuvauksessa tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin
1) Mihin haasteeseen hankkeella vastattiin
2) Mitkä olivat hankkeen toimenpiteet

5.

Context

Why was the project/action needed? What was the situation to begin with? Please do not mention the objectives, focus only on the context. (max.300 words)

Miksi hanketta tarvittiin? Mikä oli alkutilanne? Älä kerro tavoitteista, kerro lähtökohdista. (enintään 300 sanaa)

6.

Objectives

In response to the context set out above, what did the project/action hope to achieve and what was its overall approach for doing this? Do not simply list planned activities that will be covered below. (max 100 words).   

Vastauksena edelliseen kysymykseen, mitä hankkeella haluttiin saada aikaan, ja mikä oli hankkeen lähestymistapa tämän saavuttamiseksi. Älä listaa vain toimenpiteitä, niistä kysytään tarkemmin myöhemmin. ( enintään 100 sanaa)

7.

Activities

What did the project do (or is doing) and in what order did it implement its activities? If possible, include: a timeframe; who/which stakeholders are or were involved; the reasons and logic of the approach taken. The aim is to enable readers to really understand what the project did and how so please provide a brief explanation of each activity. (max 600 words)

Mitä hankkeessa tehtiin (tai tehdään)  ja missä järjestyksessä toimenpiteitä toteutettiin? Mikäli mahdollista, kerro aikajanasta, mitä tahoja hankkeesa oli mukana, ja perustelut lähestymistavan valintaan. Tämän osion tavoitteena on kertoa lukijoille ymmärrettävästi siitä mitä hankkeessa tehtiin, joten kerro lyhyesti jokaisesta toimenpiteestä. (Ja mielenkiintoisesti) (Enintään 600 sanaa)

Results

What did the project/action achieve (or intend to achieve in case of an on-going project)? What has changed (or will change) and how were the identified needs addressed?

Mitä hankkeella saatiin aikaan (tai aiotaan saada aikaan)? Mikä muuttui tai tulee muuttumaan, ja miten tarpeisiin vastattiin?

Direct benefits: Where possible, include quantified improvements (expected improvements in case of an on-going project). For example: increase in revenues, jobs created, any change in financial, social or environmental indicators, number of participating businesses, increase in sales, increase in visitors, number of farmers involved, etc. Qualitative progress can also be described.

Suorat hyödyt/tulokset: Mikäli mahdollista, käytä numeerisia/kvantitatiivisia tuloksia (odotetut tulokset käynnissä olevilta hankkeilta). Esimekiksi: liikevaihdon kasvu, luodut työpaikat, muutokset taloudellisissa, sosiaalisissa tai ympäristöllisissä indikaattoreissa, yhteistyössä mukana olevien yritysten tai tilojen määrä, myynnin kasvu, kävijämäärien kasvu jne. Laadullista muutosta voidaan myös kuvata.

8. Economic results / Taloudelliset tulokset

9. Environmental - Climate action / Ympräristö - Ilmastonmuutokselliset tulokset

10. Social results / Sosiaaliset tulokset

11.

Networking value: Can the project be considered as an example of good networking? Is it the result of the cooperation of different stakeholders? Please explain how.

Verkostoitumisvaikutus: Voidaanko hanketta pitää hyvänä esimerkkinä verkostoitumisesta tai verkostotoiminnasta? Onko kyseessä usean eri sidosryhmän välinen yhteistyö? Kerro miten.

12.

Transferability: Is the initiative transferable to other areas facing the same issue? Has it been already replicated elsewhere in Europe?

Jalkautettavuus: Voidaanko hankkeen tuloksia hyödyntää muualla vastaavien haasteiden ratkaisuun? Onko tuloksia jo hyödynnetty jossain muualla Euroopassa? 

13.

Synergies with other EU policies: Have other sources of EU funding been used for this initiative? If yes, which ones and how? Does the project contribute to the objectives of other EU policies? If yes, which ones and how?

Synergia muiden EU politiikkatoimien kanssa: Onko hankkeessa hyödynnetty muiden EU rahastojen rahoitusta? Tukeeko hanke muita EU politiikkatoimia? Jos tukee, niin mitä ja kuinka?

14. Hankkeen perustiedot

15. Yhteystiedot

16. Rahoitus