Kvalitetsmätning ur anhörigperspektiv för år 2017

Kårkulla samkommun värdesätter Er respons på den service er anhörige erhåller. Responsen ger oss riktlinjer för hur vi kan utveckla vår service och vad vi behöver bli bättre på. Svaren behandlas konfidentiellt.
Resultaten användas för kvalitetsförbättring på alla nivåer inom samkommunen. Ledningsgruppen beslutar om korrgierande åtgärder som gäller hela samkommunen. Deadline 31.1.2018.
1. Jag / vi som besvarar enkäten är anhörig till en person som får service i följande region
2. Jag / vi som besvarar enkäten är anhörig till en person i åldern
3. Jag / vi som besvarar enkäten är anhörig till en person som erhåller följande service
4. Hur upplever ni kvaliteten på Kårkulla samkommuns service
1
2
3
4
5
6
Inte alls bra
Väldigt bra
5. Upplever ni att Kårkulla samkommuns service är trygg
1
2
3
4
5
6
Absolut inte
I allra högsta grad
6. Upplever ni att Kårkulla samkommuns personal har ett professionellt förhållningssätt
1
2
3
4
5
6
Absolut inte
I allra högsta grad
7. Upplever ni er delaktiga i förverkligandet av den service er anhörig får
1
2
3
4
5
6
Absolut inte
I allra högsta grad
8. Upplever ni att Kårkulla samkommun delger er information som stöder er delaktighet
1
2
3
4
5
6
Absolut inte
I allra högsta grad
9. Upplever ni att Kårkulla samkommuns personal tar er kunskap som anhörig i beaktan
1
2
3
4
5
6
Absolut inte
I allra högsta grad
10. Upplever ni att samarbetet är välfungerande mellan er och Kårkulla samkommuns personal
1
2
3
4
5
6
Absolut inte
I allra högsta grad
11. Besöker ni Kårkulla samkommuns webbplats för att få information (t.ex. anhörigsidorna)
12. Känner ni till Kårkulla samkommuns responsförfarande (dvs. har sett utskrivna responsblanketter på enheten och / eller hittat elektronisk länk för inlämning av respons samt utskriftsvänliga blanketter via Kårkullas webbplats)