1 / 5

Fotoniikan kansallinen toimialaselvitys 2018
National Photonics Industry 2018 survey

Kansallinen fotoniikkatoimialan selvitys pureutuu alan kasvuun, koulutukseen ja kehitykseen.

Vuonna 2016 toteutetusta kyselystä kävi ilmi, että Suomen fotoniikan ala kasvaa merkittävästi lähivuosien aikana. Nyt toteutettava kysely kartoittaa alan yritysten kasvun ja kehityksen sekä selvittää yritysten tarpeet uuden työvoiman rekrytoimisen sekä kouluttamisen kannalta. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Photonics Finland:n ja Joensuun Tiedepuiston kanssa.
 

Selvitys tukee merkittävästi Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan parhaillaan valmisteltavaa katsausta Suomen fotoniikan tilanteesta sekä tarpeista. Selvityksen tuloksien pohjalta fotoniikan teemoja pyritään nostamaan osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa sekä välittämään tietoa EU:n päättäville tahoille. 
 

Suomen fotoniikan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman monet alan yritykset vastaavat kyselyyn. Kyselystä saatavat tulokset ovat merkittävä ja varteenotettava mittari alan kasvun sekä kehityksen esittelemiseksi Suomessa ja muualla Euroopassa.
 

HUOM.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yrityksen ilmoittamia tietoja ei jaeta, julkaista tai käytetä yksittäin. Kaikki selvityksen tulokset ovat kaikista osallistuneiden vastauksista koostettuja kokonaislukuja. Joensuun Tiedepuiston tietosuojaseloste: https://www.tiedepuisto.fi/tietosuojaseloste

Kyselyyn tulee vastata viimeistään 12.10.2018 klo 16.00 mennessä.


In English

National Photonics Industry survey is focused on photonics industry growth, education, and development. Previous photonics industry survey was released in 2016 which pointed out that the photonics industry in Finland is significantly growing during the upcoming years. Now the National Photonics Industry 2018 survey will update the information regarding on companies growth and also point out the needs for the development, employment, and education. This survey is executed by Photonics Finland and Joensuu Science Park and it will be open for all photonics companies in Finland. 

This survey will significantly support the review for the Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland regarding on photonics industry situation and the needs. This review is prepared with the purpose to provide the latest and the trustworthy information for improving the next government programs planning and providing the basis for the EU decision makers.

For the Finnish photonics, it is very important that as many as possible photonics companies in Finland will participate in this survey. The results provide significant information to be presented in Finland and other parts of EU regarding on growth and development of the photonics industry in Finland. 

PLEASE NOTICE

All the survey information will be handled confidentially. The company information will not be shared, published or used individually. The released results of this survey are compilations of information from all the participated companies. Joensuu Science Park privacy statement: https://www.tiedepuisto.fi/privacy_statement

Please submit your answers 12th October 2018, 4PM at the latest.

Section 1: The questions of this area defines your company size and area of expertise in photonics market and provides the general impression of the Finnish Photonics Industry. Also it is very important to have at least an estimate about the annual turnover to get the big picture. 
Seuraavat kysymykset selvittävät yrityksenne liikevaihdon ja henkilömäärän, jotta saamme kokonaiskäsityksen Suomen fotoniikan tämän hetkisestä tilanteesta. Olisi erittäin tärkeää, että pystytte vähintäänkin antamaan arvion esim. liikevaihtoon liittyen.

1. Contact details Tämä kysymys on pakollinen

2.
Total annual turnover / value of your company (from Finnish operations)
Vuosittainen liikevaihto / arvo Suomen toiminnoista
Tämä kysymys on pakollinen

3. Based on question 2 please roughly estimate the share of photonics related products and/or services of your company's turnover / value from Finnish operations.
Perustuen kysymykseen 2, arvioikaa fotoniikkaan liittyvien tuotteiden tai palveluiden osuus yrityksen Suomen toimintojen liikevaihdosta / arvosta.

4.
Total number of employees in your company
Yrityksenne työntekijämäärä

5. Please roughly estimate the share of employees working in Finland with photonics related processes, products and/or services out of your company´s total number of employees
Arvikoikaa Suomessa työskentelevien fotoniikkaan liittyvien prosessien, tuotteiden ja/tai palveluiden parissa toimivien työntekijöiden määrä yrityksessänne.
Tämä kysymys on pakollinen