Waldemar von Frenckell 2019

1. Lippukunta / Kår

Lippukunnan nimi / Kårnamn *  Pakollinen
Lippukunnan numero / Kårnummer  Pakollinen

2. Täyttäjän yhteystiedot

Nimi / Namn  Pakollinen
Puhelinnumero / Postnummer  Pakollinen
Sähköposti / E-post  Pakollinen
Osoite / Adress
Postinumero / Postnummer
Postitoimipaikka / Ort
Tehtävä lippukunnassa / Uppdrag i kåren  Pakollinen

3. Hanke / Projekt

Hankkeen nimi / Projektnamn  Pakollinen
Mihin tarkoitukseen lippukunta hakee tukea / Ändamålet för vilket understödet ansökes  Pakollinen
Hankkeen kustannusarvio / Projektets kostnadsberäkning  Pakollinen
Muu rahoitus kyseiseen tarkoitukseen / Annan för detta planerad finansiering
Aiemmin säätiöltä saadut avustukset / Tidigare av denna stiftelse erhållna understöd  Pakollinen

4. Haettava avustus / Ansökt bidrag

Haettava summa / Summa  Pakollinen
Pankkitili / Bankkonto  Pakollinen

5. Allekirjoitus / Underskrift

Allekirjoitus / Underskrift
Nimen selvennys/Namnförtydligande
Päivä / Datum
Tulostetut lomakkeet allekirjoitetaan ja lähetetään Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:lle osoitteeseen:

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -apuraha
Töölönkatu 55
00250 Helsinki

De utskrivna blanketterna undertecknas och postas till Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -understöd
Tölögatan 55
00250 Helsingfors