Kysely vapaa-ajan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista

 

Tällä kyselyllä selvitetään vapaa-ajan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden eli sote-palveluiden käyttöä ja tarpeita mökkipaikkakunnalla. Kysely on osa Suomen ympäristökeskuksen SYKE ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL yhteistä tutkimushanketta, jossa selvitetään monipaikkaisen asumisen vaikutuksia sote-palvelujen kysyntään ja palvelujen järjestämiseen maaseudulla.

Tutkimushanke on käynnistetty, koska monipaikkaisten käyttäjien palvelutarpeista sekä palvelujen käytön mahdollisuuksista ja esteistä ei tiedetä kovinkaan paljon. Kyselyyn vastaaminen vie 15-20 minuuttia. 
Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tutkimukseen. 

Vastauksenne on meille tärkeä! Tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja palveluiden järjestämisessä
Kyselyn viimeinen vastauspäivämäärä on 30.06.2018. 


Lisätietoa hankkeesta ja kyselystä antavat:

Anna Strandell
anna.strandell@ymparisto.fi 
+358 295 251 657       


Aleksandra Riki    
aleksandra.riki@ymparisto.fi
 +358 295 251 956

Taustatiedot

2. Ikä (vuotta)
3. Sukupuoli
4. Koulutus
5. Sosioekonominen asema
7. Sijaitseeko vapaa-ajan asunto samassa vai eri kunnassa ja maakunnassa kuin vakituinen asuntonne?
8. Omistatteko itse kokonaan tai osittain eniten käyttämänne vapaa-ajan asunnon?