Kokeilukulttuurin haku

1. Yhteystiedot / Kontaktuppgifter This question is mandatory

2. Piiri / Distrikt / FiSSc This question is mandatory

3. Lyhyt kuvaus siitä mihin haette tukea (Kenelle teette, mitä teette, miksi teette ja milloin teette?) / Beskriv kort för vilket ändamål ni ansöker om understöd (projektets målgrupp, vad går det ut på, motivering varför projektet görs och tidtabell för projektet, d.v.s. för vem? vad? varför? när?): This question is mandatory

4. Mitä haluatte saavuttaa toiminnallanne? / Vad är målsättningen för ert projekt? This question is mandatory

Rahoituksen tarkoitus on lisätä lippukuntien kokeilukulttuuria – rohkeutta kokeilla eri tapoja toteuttaa partiotoimintaa ja tavoittaa kokonaan uusia kohderyhmiä. Tarkoitus on madaltaa harrastamisen kynnystä uusille potentiaalisille partiolaisille. Haluamme tavoittaa sellaisia lapsia ja nuoria jotka eivät vielä harrasta mitään. Harrastamisen kynnystä saattavat kasvattaa esimerkiksi erilaiset fyysiset, sosiaaliset tai kulttuuriset syyt.

Syftet med finansieringen är att uppmuntra kårer att experimentera med nya saker – att våga testa på och hitta nya sätt att scouta och nå ut till nya målgrupper. Målet är att sänka tröskeln för potentiella nya scouter att komma med. Vi vill nå ut till barn och unga som inte ännu har en hobby. Det kan till exempel finnas olika fysiska, sociala eller kulturella faktorer som höjer tröskeln för att börja en hobby.

5. Haettavan tuen määrä / Ansökt understödsbelopp? This question is mandatory

Yksi lippukunta voi saada maksimissaan 1000 euron tuen. Useampi lippukunta voi hakea tukea yhdessä, jolloin esim. kahden lippukunnan maksimituki on 2000€, kolmen 3000€ jne.

En enskild kår kan beviljas ett understöd om högst 1000 euro. Det är också möjligt att flera kårer tillsammans ansöker om understöd för ett gemensamt projekt. I sådana fall blir det maximala understödet 2000€ för två kårer, 3000€ för tre kårer o.s.v.

6. Mihin tuki käytetään / Vad används understödet till? This question is mandatory

Lyhyesti mihin tukisumma käytetään. Esim.
• tempauksen äänentoistolaitteet 150€
• mainosjulisteet 50€
• materiaalikulut 200€

Beskriv kort vad understödet ska användas till. Exempelvis.
• ljudanläggning för ett evenemang, jippo eller kampanj 150€
• reklamaffischer 50€
• materialkostnader 200€