VRN, OPH ja THL: RUOKAILUSUOSITUS AMMATILLISIIN OPPILAITOKSIIN JA LUKIOIHIN

Kommentointiohje

Julkinen kommentointi: Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät teiltä/edustamaltanne taholta perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia uudesta, lokakuussa 2019 julkaistavasta ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden ruokailusuosituksesta.

Ohje kommentointiin:

Kysely on jaoteltu 11 kommentointikenttään luvuittain ja paikoin alaluvuittain suosituksen sisällysluettelon mukaisesti aihealuekokonaisuuksina. Tämä kommentoitava asiakirja on käsikirjoitus, johon graafisessa suunnittelussa lisätään valokuvia, piirroskuvia ja asiakirjaa täydentäviä liitteitä. Näitä ei ole sisällytetty kommentoitavaan aineistoon.

Kommentit esitetään luku ja alaluku kerrallaan siten, että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään sivu- ja rivinumeroon viittaamalla (esimerkiksi s.2, r.28). Sivunumerot alkavat kullakin sivulla alusta. Yksilöidyt asiasisältöä koskevat kommentit, muutos- tai korjausehdotukset perusteluineen kirjoitetaan avoimeen vastaustilaan.

Kommentointi on auki 24.6.2019 klo 16:15 saakka.

Suositusluonnos on luettavissa: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/opiskelijat/
Kommentointialue 1.

1 RUOKAILUSUOSITUKSEN KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET s. 2 - 6
1.1 Ruokailusuosituksen tavoitteet
1.2 Opiskelijoiden arkirytmi, elämänhallinta ja ruokatottumukset
1.3 Ammatillinen kehittyminen ja ruokailu
1.4 Ruokailu osana oppilaitoksen toimintakulttuuria

2500 merkkiä jäljellä

Kommentointialue 2.

2 KANSALLISET RAVITSEMUSSUOSITUKSET OPISKELIJARUOKAILUN JÄRJESTÄMISEN PERUSTANA s. 7 - 11
2.1 Useita vaihtoehtoja terveyttä edistävän ruokavalion toteuttamiseen
2.2 Kestävyys opiskelijaruokailun toteuttamisessa
2.2.1 Kestävät ruokavalinnat

2500 merkkiä jäljellä

KOMMENTOINTIALUE 3.

3 OPISKELIJARUOKAILUN JÄRJESTÄMINEN
LUVUSTA 3 s. 12 - 16:
3.1 Ruokailuympäristö
3.2 Terveyttä ja kestävyyttä edistävien valintojen vahvistaminen - opiskelijaruokailun ohjaus

2500 merkkiä jäljellä

KOMMENTOINTIALUE 4.

LUVUSTA 3 s. 16 - 22:
3.3 Tarjottavat ateriat ja välipalat
3.4 Ruokailuajat
3.5 Erityisruokavaliot ja muut ruokavaliot
3.6 Muut erityistarpeet ja erityistilanteet

2500 merkkiä jäljellä

KOMMENTOINTIALUE 5.

LUVUSTA 3 s. 22 - 25:
3.7 Opiskelijoiden osallisuus
3.8 Yhteistyö

2500 merkkiä jäljellä

KOMMENTOINTIALUE 6.

LUVUSTA 3 s. 26 - 28:
3.9 Ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden kilpailuttaminen

2500 merkkiä jäljellä

KOMMENTOINTIALUE 7.

4 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA RUOASTA s. 29 - 39
4.1 Ruokalistasuunnittelu ja aterioiden koostaminen
4.2 Terveyttä edistävät elintarvikevalinnat
4.2.1 Tarjottavien aterioiden energia- ja ravintosisältö
4.2.2 Raaka-aineiden valinta
4.2.3 Ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset

2500 merkkiä jäljellä

KOMMENTOINTIALUE 8.

5 OPISKELIJARUOKAILUN SEURANTA JA ARVIOINTI s. 40 - 45
5.1 Ruokailuun osallistuminen ja opiskelijoiden osallisuus
5.2 Tarjotun ruoan ravitsemuslaatu
5.3 Ruokahävikki
5.4 Toiminnan itsearviointi, oma- ja viranomaisvalvonta
5.5 Oppilaitoksen terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus
5.6 Valtakunnallinen seuranta

2500 merkkiä jäljellä

KOMMENTOINTIALUE 9.

6 OPISKELU- JA SUUN TERVEYDENHUOLTO HYVÄN RAVITSEMUKSEN EDISTÄJINÄ S. 46 - 52
6.1 Opiskeluterveydenhuollon rooli ja ohjaus
6.2 Ravitsemusohjaus opiskeluterveydenhuollossa
6.3 Syömishäiriöt - varhainen puuttuminen ja hoitoon ohjaaminen
6.4 Suun terveys osana opiskeluterveydenhuoltoa
6.5 Ravinto ja suun terveys

2500 merkkiä jäljellä

KOMMENTOINTIALUE 10.

7 LUKIO- JA AMMATILLINEN KOULUTUS JA RUOKAILU - SÄÄDÖSPOHJA s. 53 - 58
7.1. Oikeus maksuttomaan ateriaan
7.2 Terveyttä edistävä ruokailu lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa
7.3 Ruokailu sisäoppilaitoksessa tai asuntolassa asuville opiskelijoille

2500 merkkiä jäljellä

MUUTA KOMMENTOITAVAA:

Mitä muuta haluaisitte sanoa suositusluonnoksesta, sen jalkauttamisesta tai yleensä ruokailun järjestämisestä ja opiskelijaruokailusta lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa?

3000 merkkiä jäljellä