PREACT  Idrottstränare och instruktörer

Hej du tränare,

detta elektroniska frågeformulär är en del av PREACT-undersökningen där vi vill ta reda på upplevd och observerad diskriminering i olika idrottsmiljöer. Framför allt försöker den här undersökningen främja jämställdheten och hindra diskriminering i idrott och skolgymnastik. Undersökningen utförs vid Jyväskylä universitetets idrottsvetenskapliga fakultet under åren 2018-2021.

Den etiska kommitte’n vid Jyväskylä universitet har godkänt PREACT-undersökningen. Utbildningsministeriet och Jyväskylä universitet ansvarar för finansieringen av PREACT. Har du några frågor, kan du ta kontakt med den ansvariga ledaren för undersökningen Marja Kokkonen (idrottspsykolog och forskare i gymnastik- och idrottsvetenskap, Marja.Kokkonen@jyu.fi;  050 – 3829 335).

Undersökningens bakgrund
PREACT-undersökningens tre viktigaste vetenskapliga mål är att 1) undersöka hobbyidrottarnas, idrottarnas och tränarnas upplevelser av diskriminering i olika idrottsmiljöer, 2) jämföra Finlands attityd- och diskrimineringssituation med Storbritannien och Singapore och 3) undersöka hur undervisningen i gymnastik och idrottsträning i könsspecifika och blandade grupper bidra till olika upplevelser (av diskriminering/exkludering),  positiva och negativa sidor och väl fungerande metoder. Syftet är att forska kring hur vi kan främja jämställdheten, hindra diskriminering och med hjälp av de väl etablerade metoderna skapa trygga idrottsmiljöer för alla. Detta elektroniska frågeformulär är för tränare. Resultaten informerar oss om jämställdheten, diskriminering i idrott och skolgymnastik, och hjälper oss att utveckla gymnastiklärar- och träningsutbildningen.

Undersökningsresultat
Resultaten rapporteras i nationella och internationella vetenskapliga och populära publikationer, samt producerar  utbildningsmaterial för tränare, idrottare och gymnastiklärare, nationella och internationella konferenspresentationer och presentationer, seminarier för tränare, idrottare, idrottsinstruktörer och beslutsfattare, och studeranden att göra pro gradu – examensarbeten. Den information som samlas med dessa frågeformulär presenteras som det totala antalet svarande eller mindre grupper (procentandelar, medelvärden). Den som har svarat på ett enskilt och anonymt frågeformulär kommer inte att presenteras i något sammanhang.

Frivillighet och dataskydd: Ditt deltagande i denna enkät är anonym och helt frivillig. Du kan vägra att delta i en undersökning eller avbryta ett frågeformulär när som helst utan att meddela orsak. Dataskyddsmeddelandet på finska kan hittas här.

Samtycke till vetenskaplig forskning:

1. Jag har bekantat mig med ovanstående information och fått tillräckligt med information om undersökningen och dess genomförande. Jag förstår att mitt deltagandet i denna forskning är frivilligt.

0% Genomfört