Amisbarometern 2019

Bästa studerande,

välkommen till undersökningen Amisbarometern 2019!

Med hjälp av denna enkät samlar vi in värdefull information om yrkesstuderandenas studier och liv i hela Finland. Vi vill höra din åsikt om viktiga ärenden som berör ditt eget liv. Genom att besvara enkäten deltardu i att göra Finlands yrkesutbildning till världens bästa!

Det är frivilligt att delta i enkäten. Om du inte vill delta i enkäten ger din lärare dig andra uppgifter. Du kanäven avbryta enkäten mitt i om du så vill. Att delta eller låta bli att delta i undersökningen kommer tillexempel inte att påverka dina vitsord.

Tillräckligt med tid har reserverats för att besvara enkäten, så du kan besvara frågorna i lugn och ro. Läs varje fråga noggrant och välj det svarsalternativ som bäst motsvarar din egen åsikt. Vid vissa frågor kan man välja flera alternativ – detta anges i samband med frågan.

Dina svar behandlas anonymt och helt konfidentiellt. Vi samlar inte in några direkta identifierande uppgifter, så som namn eller personbeteckning, i något skede av undersökningen. Då undersökningen slutförts arkiverasde ursprungliga svaren för senare forskningsbruk av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning. De som vill använda de arkiverade svaren som forskningsdata måste underteckna en skriftlig förbindelse till användarvillkoren. En bearbetad version av materialet som inte innehåller några identifierande uppgifter och där man skilt sett till att inga deltagare kan identifieras utlämnas även för övrigt bruk i enlighet med principen om öppna data, då informationen till exempel kan utnyttjas i forskning eller utveckling av utbildningen. Det bearbetade materialet där man inte kan identifiera enskilda deltagare kan granskas fritt av vem som helst på webbplatsen amisbarometri.fi efter att resultaten publicerats.

Bland alla som har svarat lottar vi ut Superpresentkort  (1x100 euro, 2x50 euro, 4x25 euro).

Undersökningen genomförs som samarbete mellan Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI rf och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning OTUS. SAKKI rf är yrkesstuderandenas egen intressebevakningsorganisation som grundades 1987 för att se till att yrkesstuderandenas vardag flyter, bevaka deras intressen och beskydda deras framtidsutsikter. OTUS är en självständig, icke vinstdrivandestiftelse som forskar i studerande, läroanstalter och utbildningspolitik. OTUS ansvarar för att ta emot och behandla materialet från Amisbarometern, och tillsammans ansvarar SAKKI rf och OTUS för att öppnamaterialet för forskningsbruk.

Svara ärligt på frågorna och kom även ihåg att ge andra arbetsro! Tack for din medverkan!

Med vänliga hälsningar,
 
Matti TujulaJukka-Pekka Jänkälä
Intressebevaknings sakkunnigForskare
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI rfForskningsstiftelsen för studier och utbildning OTUS
04477660480503681952
matti.tujula@sakkiry.fijukka-pekka.jankala@otus.fi

1. Börja enkäten genom att anteckna att du förstått texten på denna sida Den här frågan är obligatorisk

2. Skriv in registreringskoden som du fick från din lärare (fyra bokstäver eller siffror).

3. Lämna tom.