Maaseutuverkostopalvelut - Palvelupaketti: koulutus ja innovaatioleirit
Landsbygdsnätverkets servicepaket: utbildning och innovationsläger

Tapahtuman tiedot - Uppgifter om evenemanget

1. Tapahtuman tiedot - Uppgifter om evenemanget

Tapahtuman nimi - Evenemangets namn
 
Paikkakunta - Ort
 
Päivämäärä(t) - Datum(en)

2. Vastaajan tiedot - Uppgifter om respondenten

Etunimi - Förnamn
Sukunimi - Efternamn
Yritys / Organisaatio - Företag / Organisation
 
Sähköposti - E-post

3. Arvioi järjestäjän näkökulmasta miten seuraavat osa-alueet mielestäsi onnistuivat:
Bedöm från arrangörens synpunkt hur du tycker att följande delområden lyckades:

1 on erittäin huono, 5 on erittäin hyvä 1 är mycket dåligt, 5 är mycket bra
1
2
3
4
5
Ajankohta - Tidpunkt
Paikka - Plats
Puhujat - Talare
Ennakkoinformaatio tapahtumasta -
Förhandsinformation om evenemanget
Järjestelyt yleisesti -
Arrangemangen på ett allmänt plan
 
Yhteistyö Maaseutuverkostopalveluiden kanssa -
Samarbetet med Landsbygdsnätverkstjänster

 
Palvelupaketin toimivuus yleisesti -
Servicepaketets funktion på ett allmänt plan
 
Osallistujat - Deltagarna

4. Osallistujien lukumäärä (ml. järjestäjät)

5. Olivatko paikalla ne osallistujat joiden toivoitte sinne saapuvan?
Var de deltagare på plats som ni hade hoppats på att skulle komma?

6.

Käytettiinkö ilmoittautumisessa verkostopalveluiden sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää?​
Var registrering gjort genom nätverktjänsters elektronisk anmälningsystemet?

7. Jos ilmoittautumisissa ei käytetty verkostopalveluiden sähköistä ilmoittautumislomaketta, erittele alle tapahtuman osallistujat sidosryhmittäin.. Om ni inte använde nätverkstjänster online-registrering, skilda deltagare per intressengrupp ner

Ahvenanmaa - Åland
ELY-keskus - NMT Centralen
Kunta tai YTA - Kommun eller SAO
Kylätoiminta - Byverksamhet
Leader-ryhmä - Leader-grupp
Maa- ja metsätalousministeriö - Jord- och skogsbruksministeriet
Maakuntaliitto - Landskapsförbund
Maaseutuvirasto - Landsbygdsverket
Maaseutuyritys - Landsbygdsföretag
MANE - Landsbygdspolitisk samarbetsgrupp
Metsäalan järjestö - Organisation i skogsbranschen
Metsäkeskus - Skogscentralen
Neuvoja - Rådgivare
Neuvontajärjestö - Rådgivningsorganisation
Nuorisojärjestö - Ungdomsorganisation
Tuottaja tai yrittäjäjärjestö - Producent- eller företagarorganisation
Tutkimuslaitos - Forskningsinstitut
Työ- ja elinkeinoministeriö - Arbets- och näringsministeriet
Yliopisto, AMK tai muu oppilaitos - Universitet, YH eller läroanstalt
Ympäristöjärjestö - Miljöorganisation
Ympäristöministeriö - Miljöministeriet
Muu sidosryhmä - Annat

8. Miten osallistujarekrytointi yleisesti mielestänne onnistui?
Hur tycker ni att deltagarrekryteringen lyckades på ett allmänt plan?

Olisiko jotain pitänyt tehdä jotain toisin tai paremmin? Mikä onnistui erityisen hyvin? Oliko joku erityinen kohderyhmä erityisen hyvin tai huonosti edustettuna?
Borde något ha gjorts på annat sätt eller bättre? Vad lyckades särskilt bra? Var någon speciell målgrupp särskilt bra eller dåligt representerad?
 
Tapahtuman sisältö - Evenemangets innehåll
 

9. Toteutuivatko tavoitteenne tapahtuman sisällön osalta?
Uppnåddes era målsättningar i fråga om evenemangets innehåll?

Saitteko koottua sellaisen sisällön ja asiantuntijat paikalle kuin halusitte? Kävikö keskustelu vilkaana ja olivatko osallistujat aktiivisesti mukana?
Fick ni ihop ett sådant innehåll och sådana sakkunniga till platsen som ni ville ha? Var diskussionen livlig och medverkade deltagarna aktivt i diskussionen?
 

10. Perustele lyhyesti.
Motivera kortfattat.

11. Saivatko osallistujat mielestänne sitä mitä he tilaisuudesta tulivat hakemaan?
Tycker ni att deltagarna fick ut det som de ville ha av evenemanget?

Kohtasiko sisältö mielestäsi osallistujien odotukset? Tycker du att innehållet motsvarade deltagarnas förväntningar?

12. Perustele lyhyesti.
Motivera kortfattat.

13. Saitteko te osallistujilta sitä mitä toivoitte?
Fick ni ut det vad ni önskade av deltagarna?

14. Perustele lyhyesti.
Motivera kortfattat.

15. Millaisia tuloksia tilaisuudessa yleisesti saavutettiin? Saatiinko aikaan jotain konkreettisia jota voidaan jatkokehittää?
Hurdana resultat uppnåddes på evenemanget på ett allmänt plan? Åstadkom man något konkret som går att  vidareutveckla?

16. Muita huomioita ja kommentteja.
Andra observationer och kommentarer.