PAS-PALVELUIDEN MÄÄRITYKSIEN PÄIVITTÄMINEN 2019

Tällä kyselyllä selvitämme hyödyntävien organisaatioiden tarpeita PAS-palveluiden määrityksien päivittämiseen vuoden 2019 aikana. Kysely koskee erityisesti määrityksiä Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen, säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot ja PAS-palveluin rajapinnat, jotka ovat saatavilla digitalpreservation.fi -palvelusta

Osa kysymyksistä liittyy tiedossa oleviin päivitystarpeisiin, joihin toivomme teidän kommentteja. Näiden lisäksi teillä on mahdollisuus nostaa uusia päivitystarpeita esille.

Lisätietoja kyselystä: Heikki Helin (heikki.helin@csc.fi)


Vastaa kyselyyn viimeistään 30.8.2019.

1. Vastaajan yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

AINEISTOJEN JA NIIDEN METATIETOJEN PAKETOINTI PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEEN


PAS-palveluissa on määritelty pitkäaikaissäilytyksen vaatimat metatiedot sekä ohjeistus aineiston paketointiin.
Määritys kertoo mitä pakollisia ja suositeltavia metatietoja on aineistoihin liitettävä sekä miten digitaaliset objektit ja
niihin liittyvät metatiedot tulee paketoida määriteltyjä METS-profiileja hyödyntäen.

2. Kuvailevat metatiedot ja niiden versiot

Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen -määrityksen luvussa 3.3 on kerrottu, mitkä metatietostandardit (ja niiden versiot) ovat PAS-palvelussa käytettävissä. Onko organisaatioillanne tarvetta lisätä listaan uusia metatietostandardeja tai uusia versioita jo käytössä oleviin? Jos on tarvetta, niin perustele vastauksesi.

3. Onko teillä muita päivitystarpeita ja/tai kommentteja liittyen Aineistojen ja niiden paketointi pitkäaikaissäilytyseen -määritykseen?

SÄILYTYS- JA SIIRTOKELPOISET TIEDOSTOMUODOT

PAS-palveluissa on määritelty pitkäaikaissäilytykseen soveltuvat tiedostomuodot, joissa PAS-palvelut säilyttävät
ja vastaanottavat aineistoja.

PAS-palveluiden tukemia tiedostomuotoja on kahdenlaisia: säilytyskelpoisia ja siirtokelpoisia. Säilytyskelpoisten
tiedostomuotojen arvioidaan olevan käyttökelpoisia vielä pitkään, kun taas siirtokelpoiset tiedostomuodot ovat
sellaisia, joissa pitkäaikaissäilytettävää aineistoa on runsaasti tallennettu, mutta eivät ole säilytyskelpoisia pitkällä tähtäimellä.

4. Uusi tiedostomuoto

Voit ehdottaa uutta tiedostomuotoa säilytys- tai siirtokelpoiseksi. Huomioi perusteluissa määrityksen liitteessä B.1
olevat arviointikriteerit. Kerro myös paljonko organisaatiollanne on ehdotettua tiedostomuotoa teratavuissa.
Tiedostomuoto Perustelut Aineistoa yhteensä (TT)

5. Onko teillä muita päivitystarpeita ja/tai kommentteja liittyen Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot määritykseen

RAJAPINNAT

PAS-palveluissa on määritelty rajapinnat pitkäaikaissäilytys palvelun käyttämiseen. Rajapintaa voivat hyödyntää PAS-palveluun aineistoja siirtäneet organisaatiot. Määritystä päivitetään pitkäaikaissäilytyksen suunnittelun edetessä.

6. Mitä uusia toiminnallisuuksia PAS-palvelun rajapintaan tulisi lisätä?

7. Onko teillä muita päivitystarpeita ja/tai kommentteja liittyen PAS-palveluiden rajapinnat määritykseen?

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

8. PAS-palvelun käyttöohjeet/dokumentaatio

PAS-palvelun määrityksien lisäksi, PAS-palvelusta on julkaistu muita käyttöohjeita/dokumentaatiota
digitalpreservation.fi nettisivuilla ja työkalujen osalta GitHubissa. Onko teillä toiveita miten näitä ohjeita tulisi täydentää, jotta ne olisivat paremmin hyödynnettävissä?

9. Onko teillä tiedossa käyttötapauksia, joihin toivotte esimerkkejä esim. siirtopaketin muodostuksesta tai rajapinnan käytöstä?

10. Työpajat/koulutukset

PAS-palveluihin liittyen, tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää erilaisia työpajoja tai koulutuksia liittyen erilaisiin teemoihin. Mistä teemoista toivoisitte että työpajoja tai koulutuksia järjestettäisiin?

11. Onko teillä muita kommentteja tai kysymyksiä liittyen PAS-palveluihin?