Tietotarvekysely matkailun kehittäjille ja matkailuyrittäjille

Tässä kyselyssä selvitetään matkailun kehittäjien ja matkailuyrittäjien tutkimustiedon ja ammatillisen osaamisen tarpeita. Vastauksissa esiin nousseista teemoista tuotetaan tutkimustiedon tiivistelmiä, jonka lisäksi vastauksia hyödynnetään myös matkailun kehittämiseen liittyvien työkalujen päivityksissä sekä alueellisissa ja kansallisissa matkailun asiantuntijatapaamisissa. Kysely on kaikille avoin ja toivomme Sinun välittävän sitä yhteistyökumppaneillesi ja oman alueesi matkailuyrityksille.
Kyselyn toteuttaa Rural Finland II - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke.

Oletko: Pakollinen

(voit valita useamman vaihtoehdon)

Liittyykö omaan toimintaasi matkailuyrittäjänä tai matkailun kehittäjänä tietotarpeita, joista toivoisit tutkimustulosten tiivistelmiä tai muunlaista tietoa?

Liittyvätkö tietotarpeesi johonkin seuraavista matkailun teemoista?

(voit valita useamman vaihtoehdon)

Millä tavoin toivoisit mainitsemiasi teemoja käsiteltävän RF II –koordinaatiohankkeessa?

Millaista osaamista koet tarvitsevasi lisää työssäsi matkailualalla?

(http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/)

Oletko tutustunut aiemmin Rural Finland -hankkeessa tehtyihin tutkimustulosten tiivistelmiin tai muihin työkaluihin? Pakollinen

Missä olet käyttänyt RF-hankkeen tuottamaa materiaalia?

Millaisia kokemuksia sinulla on materiaaliin liittyen?

Miksi et ole käyttänyt RF-hankkeen tuottamaa materiaalia?

Terveisiä tai kommentteja Rural Finland II –koordinaatiolle.