1 av 6

Kommuninvånarenkät 2018
Syftet med kommuninvånarenkäten
Syftet med kommuninvånarenkäten är att samla information om kommuninvånarnas åsikter gällande kommunens verksamhet. Meningen är att i fortsättningen upprepa enkäten två gånger under en fullmäktigeperiod för att vi ska kunna följa med utvecklingen i verksamheten även från kommuninvånarnas synvinkel.
Bakgrundsinformation
Kön
Ålder
Hemkommun
Boendetid i Sjundeå
Familjeform
Modersmål
Vad är din huvudsakliga sysselsättning för tillfället?