Anmälan till Sveps uppsökande ungdomsarbete
i kommunerna Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt

Att lämna ut uppgifter till uppsökande ungdomsarbete 

För att uppgifter ska få lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet krävs den ungas samtycke, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans. Oberoende av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till den unges hemkommun enligt följande:

1) undervisningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen,

2) utbildningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och som avbryter sina yrkes- eller gymnasiestudier,

3) försvarsmakten eller civiltjänstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och som befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring.

Med stöd av ungdomslagen betyder detta i praktiken att utan hinder av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till hans eller hennes hemkommun. (Ungdomslagen, 11 § (1285/2016) Uppgifterna används för att nå den unga samt sparas i uppsökande ungdomsarbetets kundregister, PAR, upprätthållet av UKM i enlighet med ungdomslagen. Informationen hanteras och förvaras konfidentiellt. 

Den ungas namn Den här frågan är obligatorisk

Adress Den här frågan är obligatorisk

Telefonnummer Den här frågan är obligatorisk

Födelsedatum (för etablering av minderårig/myndig) Den här frågan är obligatorisk

E-post

Vårdnadshavarens kontaktuppgifter (minderårig)

Övriga uppgifter (vid behov)

Sändande organisation/utbildningsanordnare och kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk