Enkät om statens laxregal
• Med statens laxregal avses i denna enkät statens historiska rätt att fiska lax och öring i området Torne älv-Muonio älv-Könkämäeno, på vissa fiskeplatser längst inne i Bottenviken och i insjöar där riksgränsen mellan Finland och Sverige löper över. 
 
• Vissa ägare av vattenområden i gränsälven ifrågasätter statens regalrätt och anser att rätten till fiske efter lax och öring hör till vattenområdenas ägare.
 
• Jord- och skogsbruksministeriet utreder som bäst framtida alternativ till statens regalrätt. Olika intressegrupper och andra intresserade kan via enkäten lämna in synpunkter och kommentarer om regalrätten fram till den 15 maj 2018. Alla intresserade, såväl de som understödjer och de som motsätter sig regalrätten, uppmanas svara på enkäten. Detta i syfte att få en så övergripande uppfattning om de olika perspektiven som möjligt.
 
• För kartläggning av olika aktörers synpunkter godkänns endast de svar som lämnas med eget namn. Svaren behandlas konfidentiellt och uppgifter om enskilda svarspersoner lämnas inte ut till utomstående. Resultaten per aktörsgrupp visas endast begränsat och allmänt så att enskilda svarspersoner inte kan identifieras.
Kategorier av svarspersoner
Förnamn, efternamn
Företag/organisation
Telefonnummer
E-postadress
Representerar
Statens gällande laxregal
Hur tycker du att systemet med statens regalrätt fungerar i dag?
Motiverar du svaret
Ser du att systemet med statens regalrätt behöver ändras eller utvecklas?
Ger du utvecklings- eller ändringsförslag
Hur tycker du att det gemensamma fisketillståndsområdet för handredskapsfiske på Torne älv-Muonio älv-Könkämäälv fungerar?
Motiverar du svaret
Ser du att systemet med det gemensamma fisketillståndsområdet för handredskapsfiske behöver ändras eller utvecklas?
Ger du utvecklings- eller ändringsförslag
Vilka effekter bedömer du att skulle följa av en eventuell avveckling av systemet med laxregal för fisket på Torne älv i fråga om?
Fiskerättigheter
Handredskapsfiske och tillstånd för handredskapsfiske
Fisketurism
Samarbetet med Sverige och fisket på båda sidor av gränsen
Vilka andra effekter följer det av en eventuell avveckling av systemet
Alternativa sätt att ordna statens laxregal
Hur ser du att det gällande systemet med statens laxregal ska ordnas i framtiden?
Motiveringar