Kiiminki - lapsiperheiden kokemustiedonkartoitus kevät 2019

Kiiminki on aktiivisten, eri-ikäisten ihmisten kehittyvä kaupunginosa. Oulun kaupungin 2026 strategian mukaisesti Kiimingin asuinaluetta kehitetään yhteisöksi, joka luo ja tarjoaa edellytyksiä asukkaiden osallisuudelle sekä aktiiviselle ja toimivalle arjelle.

Tällä kyselyllä selvitetään kiiminkiläisten lapsiperheiden kokemuksia, ajatuksia ja näkemyksiä arjen sujuvuutta kannattelevista ja haastavista asioista, tarjolla olevista palveluista ja toimintamahdollisuuksista sekä Kiimingistä asuinyhteisönä ja osallisuuden areenana. Huoltajat voivat vastata kyselyyn itse tai yhdessä lastensa kanssa.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Kiimingin varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso-, kirjasto ja hyvinvointipalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä ja niitä tullaan hyödyntämään alueen lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden sekä yhteisöllisen toiminnan edelleen kehittämisessä. Aineistoa voidaan hyödyntää myös tutkimustyössä.

Mielipiteesi on meille tärkeä!

Lisätietoa kyselyyn liittyen:
Tomi Molin, Kiiminkijoen koulun rehtori, palvelukeskittymän edustaja, tomi.molin@ouka.fi
Airi Martikainen,Lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori,  MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri , airi.martikainen@mll.fi

1. Asuinalue

2. Vastaajan ikä

3. Perheessä on

1
2
3
4
5 tai enemmän
0-2v. lapsia
3-4v. lapsia
5-6v. lapsia
7-12v. lapsia
13-17v. lapsia
18v. tai sitä vanhempia, kotona asuvia lapsia
PERHEEN ARKI

4. Perheemme arkea tukevia sekä lapsemme kasvuympäristöissä iloa ja hyvinvointia tuottavia asioita:

5. Perheemme arkeen liittyviä tilanteita ja asioita, joihin toivon / olisin toivonut apua ja tukea:

6. Millaista apua ja tukea toivot / olisit toivonut

7. Esteitä avun tai tuen hakemisella ja vastaanottamiselle: (Voit valita useamman vaihtoehdon ja täydentää vastaustasi avoimeen tekstikenttään.)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

8. Miten kehittäisit alueen lapsi- ja perhepalveluita sekä muita palveluja ja toimintoja? (Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon ja täydentää vastaustasi avoimeen tekstikenttään.)

KIIMINKI ASUINYHTEISÖNÄ JA ELINYMPÄRISTÖNÄ

9. Asuinalueeni viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta

10. Olisitko kiinnostunut osallistumaan asuinalueesi kehittämiseen ja yhteisölliseen toimintaan?

11. Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä asuinalueen kehittämiseen tai yhteisölliseen toimintaan liittyen, voit jättää yhteystietosi tähän tai lähettää ne sähköpostilla Tomi Molinille tomi.molin@ouka.fi .

12. Millaisia toiveita / ideoita sinulla on julkisten tilojen hyödyntämiseksi asukkaiden käyttöön? (mm. päiväkodit, koulut, kirjasto, nuorisotila, hyvinvointipalveluiden tilat, liikuntapaikat, puistot)

13. Millaisia tulevaisuuden toiveita sinulla on Kiimingistä asuinyhteisönä ja elinympäristönä?

VUOROVAIKUTUS KUNTALAISTEN JA VIRANOMAISTEN KESKEN

14. Kuntalaisten ja viranomaisten välinen vuorovaikutus

Kyllä
Ei
Saatko riittävästi tietoa kaupungin toiminnasta sinua kiinnostavista asioista?
Toimivatko Oulun kaupungin sähköiset järjestelmät mielestäsi hyvin?
Oletko saanut helposti yhteyttä Oulun kaupungin viranhaltijaan asiasi hoitamisessa?
Onko lähettämääsi kysymykseen vastattu?
Onko vastauksessa kerrottu vastaajan nimi ja yhteystiedot?
Onko viranhaltijain käyttämä kieli riittävän selkeää ja ymmärrettävää?
Onko sinua kuunneltu riittävästi asioidessasi viranhaltijan kanssa?
Oletko toiminut / olisitko valmis toimimaan yhteistyössä viranhaltijan kanssa sinulle tärkeiden asioiden edistämiseksi?

15. Miten vuorovaikutusta kuntalaisten ja viranomaisten välillä tulisi mielestäsi kehittää?

16. Muut terveiset ja palaute: