Valmennuspaikkarekisteri

SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -kokeilu on osa sosiaali- ja terveysministeriön (OTE) Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta. Sitä hallinnoi Porin kaupunki ja se on osa Satakunnan sote -uudistusta. Hankkeen toiminta-aika Satakunnassa on 1.3.2017 - 31.10.2018. SATAOSAA -kokeilun päämääränä on luoda osatyökykyisten työllistymiseen ja osallisuuden edistämisen maakunnallinen, eri toimijat yhdistävä toimintamalli, joka parantaa kohderyhmän elämänlaatua, työllistymistä ja osallisuutta.
 
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä on tullut ajankohtaiseksi uudistaa ja tasalaatuistaa maakunnan asukkaiden saamia palveluita. Sähköinen valmennuspaikkarekisteri pyrkii osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen. Kyseisessä sähköisessä valmennuspaikkarekisterissä keskitytään osatyökykyisten sekä vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palveluihin sekä osallisuuteen ohjaaviin palveluihin, esimerkiksi työtoiminta- ja päivätoimintapaikkoihin.
 
Sähköisen valmennuspaikkarekisterin tavoitteena on luoda asiakastyötä tekevien työntekijöiden käyttöön helppokäyttöinen rekisteri, jonka avulla työntekijä löytää asiakkaan tilanteeseen oikea-aikaiset palvelut.
 

Taustaa valmennuspaikkarekisterin tarpeelle

Kuntouttava työtoiminta on nykylainsäädännön mukaan kuntien ja TE-toimiston yhteisesti järjestämää palvelua, joka on velvoittavaa sekä järjestäjille että asiakkaalle tietyn työttömyysajan jälkeen. Niin kutsuttu TEOS -työryhmä on selvittänyt tarvetta uudistaa sosiaalihuoltolain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, vammaispalvelulain ja lain kuntouttavasta työtoiminnasta sisältävän työelämäosallisuutta tukevaa kokonaisuutta. Työryhmä on esittänyt lakien yhdistämistä siten, että palvelun ja/tai etuuden myöntämisen määrittäisi asiakkaan tarve, ei diagnoosi. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Nykyinen kuntouttava työtoiminta on siirtymässä sote-alueiden järjestettäväksi ja sillä tulee olla rajapintaa myös maakunnallisiin kasvupalveluihin. Lakiehdotuksessa julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista puolestaan säädetään asiakkaan velvollisuudesta ja oikeudesta palvelutarpeen arvioon (8-9§) sekä työllistymistä edistäviin palveluihin (10§).

Maakunnan tulisi järjestää kasvupalveluina rekrytointi- ja osaamispalveluja ja varata määrärahoja palkkatuen myöntämiseen. Maakunnallisilla kasvupalveluilla tuettaisiin erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Maakunnan on huolehdittava kasvupalvelujen sekä maakunnan muiden palvelujen yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisiksi palveluketjuiksi. Palveluketjuun voi kuulua myös kunnan, muun viranomaisen tai tahon järjestämiä palveluja.

Tulevaisuuden visio

Edellä olevien uudistusten valossa on siis todennäköistä, että uudistusten myötä kaikki työtä haluavat asiakkaat olisivat niin sanotusti samalla viivalla palveluiden suhteen. Uudistus toisi mukanaan muutoksia nykyistä ohjaustyötä työllistämistoimenpiteiden parissa tekevien asiantuntijoiden asiakasryhmään sekä työn sisältöön.


Kysely

Seuraavalla kyselyllä haluamme kartoittaa Sinun näkemyksiäsi jo olemassa olevan ja/tai kehitettävän sähköisen valmennuspaikkarekisterin sisällöllisistä tarpeista.

Kysymykset 1 - 4 on suunnattu kaikille vastaanottajille. Kysymykset  5 ja 6 on suunnattu tällä hetkellä käytössä olevan Kuty- / työelämäkokeilupaikkarekisterin käyttäjille (Porin YTA-alue, Rauma ja Eura).
Kysymykseen 7 toivomme kaikkien vastaavan.

 

1. Minkä kunnan alueella työskentelet? Voit valita monta vaihtoehtoa, jos työskentelet monessa kunnassa. Pakollinen

2.

Missä tehtävässä työskentelet?

3. Onko Sinulla työssäsi käytössä sähköistä järjestelmää, josta näet / voit tehdä varauksia / tmv. kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikoista? Pakollinen

Kyllä
Ei

4. Hyötyisitkö työssäsi tällä hetkellä sähköisestä työtoimintapaikkoja sisältävästä rekisteristä? Pakollinen

kyllä
Ei

5. Mikä nykyisessä rekisterissä on hyvää ja toimivaa?

6. Mitä kehitettävää näet nykyisessä rekisterissä?

7. Mikäli yllä kuvattu tulevaisuuden visio toteutuu, mitä palveluita toivoisit pystyväsi varaamaan asiakkaillesi sähköisen rekisterin kautta?