Enkät om Nyheter med symbolstöd på LL-Bladets webbplats

Nyheter med symbolstöd (https://ll-bladet.fi/symbol/) är en ny sida på LL-Bladets webbplats. En del av nyheterna i LL-Bladet presenteras där med stöd av symboler.

Undersökningsföretaget Ennora genomför på uppdrag av Papunet och Selkokeskus denna enkät. Enkätens uppgift är att kartlägga hur nyheterna används och hur de kan utvecklas.

Svaren behandlas konfidentiellt och används inte i något annat syfte. Att besvara enkäten tar cirka 10 minuter.

Ytterligare information ger Maija Ylätupa (maija.ylatupa@kvl.fi) från Papunet och Elina Ekholm (elina.ekholm@ennora.fi) från Ennora.

Vi tackar på förhand för ditt svar!

Bakgrundsinformation

1. I vilka situationer använder du material som innehåller bildstöd?

2. Hur länge har du använt bilder som stöd för förståelse av tal eller text?

3. Hur ofta använder du Nyheter med symbolstöd?

4. Använder du andra material med bildstöd eller annat lättläst material? I så fall vilka?