Ilmoittautuminen tutkimukseen autismikirjon lasten vanhempien tarvitsemasta ja saamasta tuesta

Tähän tutkimukseen etsitään mukaan vanhempia/huoltajia, joiden lapsella on todettu autismikirjon häiriö. Lapsen tulisi olla iältään 1-13 vuotta ja teidän tulisi asua Etelä-Suomessa. Tämän lisäksi suomen kielen taito vaaditaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Etelä-Suomessa asuvien vanhempien/huoltajien tarvitsemaa ja saamaa tukea.  Tutkimustulokset julkaistaan pro gradu -tutkielmana. Tutkimustuloksilla pyritään lisäämään tietoa autismikirjon lasten perheiden tuen tarpeista ja miten saatu tuki vastaa heidän tarpeisiinsa.

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla 20 ensimmäistä valintakriteerit täyttävää vanhempaa/huoltajaa. Haastattelut ovat yksilöhaastatteluita. Lisäksi valitaan viisi seuraavaa valintakriteerit täyttävää vanhempaa/huoltajaa peruuntumisten varalle.  Haastattelun arvioitu kesto on noin tunti. Haastattelut toteutetaan pääkaupunkiseudulla Autismi- ja Aspergerliiton tiloissa.  

1. Minkä ikäinen lapsenne on?

2. Asuinkuntasi

3.