Digiagendan digikokeilukilpailun (13.5-15.6.2019) hakemus

Vastaathan kaikkiin kysymyksiin 1-10. Vastauskohta 11 on valinnainen.

1. Digikokeiluehdotuksen yhteyshenkilön taustatiedot:

2. Digikokeilun tavoite ja ehdotetun kokeilun uutuusarvo

Kuvaa kokeilun tavoite ja mitä siinä on uutta ja mielenkiintoista Espoon kaupungille, asukkaille, muille asiakkaille ja avaintoimijoille. Mainitse myös, jos ehdottamaanne on jo kokeiltu aiemmin Espoossa tai muualla.

3. Digikokeilun ratkaisun kuvaus

Kuvaa kokeiltavan ratkaisun toiminnallista ja tietoteknistä ratkaisua kokeilun aikana. Mitä ratkaisu pitää sisällään ja mitä tarjotaan (tarjottuja ohjelmistoja, sovelluksia, teknologiaa, välineitä tai laitteita)? Mitä tietoteknisiä asioita edellytetään kaupungin puolelta (esim. tarvittavat tietoliikenneyhteydet, älylaitteet, ohjelmistot, laitteet tai välineet)? Kuvaa myös mahdolliset ratkaisun rajoitteet (esim.  jos ratkaisu ei toimi jossain tietoteknisessä ympäristössä kokeilun aikana)

4. Digikokeilun arvo asukkaalle ja asiakkaille

Kuvaa kuinka arvokas tämä idea on Espoon asukkaille ja asiakkaille, mitä ratkaisulla parannetaan, muutetaan, helpotetaan asukkaan, asiakkaan tai asiakasryhmien näkökulmasta

5. Digikokeilun hyöty kaupungille

Kuvaa idean, kokeiltavan ratkaisun hyöty kaupungille ja muille avain toimijoille sekä kokeilun aikana että tämän jälkeen?

6. Digikokeilun Espoo-tarinanmukaisuus: ehdotettu ratkaisu on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä.

Kuvaa miten digikokeiluidea ja -ratkaisu on kokonaistaloudellisesti perusteltu, Espoo-tarinanmukainen ja kestävä

7. Arvioitu laajuus ja laajennettavuus (skaalautuvuus) kaupungin eri palveluihin

Kuvaa, onko idea ja kokeiltava ratkaisu monistettavissa ja laajennettavissa eri kaupungin palveluihin ja asiakasryhmiin?

8. Digikokeilun toteutus, aikataulu, roolit ja vastuut, tarvittavat resurssit/osaaminen.

Kuvaa digikokeiluehdotuksen eri osapuolten (kaupungin, yhteistyötehojen, asiakkaiden jne) roolit ja vastuut kokeilun aikana. Kuvaa  esimerkiksi toimittajien/kokeiluehdotuksen jättäneen toimijan/toimijoiden resurssit ja osaaminen kokeiltavaan tietoteknisen ratkaisuun, kokeilun valmentamiseen, ohjaukseen ja tukeen ,viestintään  ja markkinointiin sekä  käytettävyyteen ja palvelumuotoiluun.