Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen - Palautelomake

                                                                                                                                                                                                      

 

Hyvä palautteen antaja,

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen - EduPal” -hankkeen yhteydessä kartoitetaan tiedonantajien näkemyksiä palliatiivisen hoidon osaamistarpeista. Tavoitteena on saada kuvaus siitä, mitä palliatiivisen hoidon osaamista lähihoitaja, sairaanhoitaja ja lääkäri tarvitsee perustasolla (A) ja erityistasoilla (B/C). Kyselyn perusteella laaditaan palliatiivisen hoidon (lääkäri, sairaanhoitaja ja lähihoitaja) osaamiskuvaukset ja kehitetään palliatiivisen hoidon opetusta koko Suomessa.

 

Hankkeessa ei kerätä sinulta henkilötietoja. Antamaasi palautetta hyödynnetään hankkeen kehittämisessä. Palaute arkistoidaan sähköisesti ilman tunnistetietoja. Palauteista kertyvää aineistoa voidaan hyödyntää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutuksen kehittämiseen, hankkeen arviointiin ja palautteita voidaan analysoida tutkimustarkoituksiin. Palautteista voidaan tehdä artikkeleita ja tuloksia voidaan esitellä seminaareissa. Kaikissa vaiheissa palautteiden käsittelyssä varmistetaan palautteen antajan anonymiteetti ja kaikkea palautetta käsitellään tiedon käsittelyyn ja hyvään tutkimuskäytänteisiin liittyvien suositusten, lakien ja säädösten mukaisesti.

 

 

Kiitos palautteestasi!

 

Ystävällisin terveisin,

 

 

 Minna Hökkä                                    Juho Lehto                                                 Tiina Saarto                                      

 Hoitotyön lehtori                               LT, Kliininen opettaja                               Professori                                         

 Palliatiivinen hoitotyö                       Palliatiivinen lääketiede                           Palliatiivinen lääketiede                

 Kajaanin AMK                                     Tamperee yliopisto                                   Helsingin  yliopisto                                   

 Puh. 044-7157078                             Puh. 050-4090974                                    Puh. 050-4270256                             

 e-mail:minna.hokka@kamk.fi        e-mail: juho.lehto@staff.uta.fi                e-mail:tiina.saarto@hus.fi